Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


 

Nakupovanie na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické a fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

Objednávka:

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

- Predávajúci:

Michaela Ďurišová

Brezolupy 163

Bánovce nad Bebravou 957 01

IČO 50567730

DIČ 1076225821

Nie sme platiteľom DPH.

Kontakt:0907071492

Email: info@najtorticka.sk

- Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá odoslala objednávku prostredníctvom nášho portálu www.najtortička.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade zo zákonom č. 180/200Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

- Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaná systémom obchodu. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe ( s výnimkou osoby prepravujúcej tovar)Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom správneho účtovania a zaslania tovaru.

- Po správnom vyplnení údajov bude vaša objednávka odoslaná priamo do nášho systému. Po obdržaní  Vašej objednávky Vám zašleme na e-mail ihneď info o  prijatí objednávky a jej spracovaní a ďalej info o odoslaní objednávky.

Od termínu prijatia objednávky (potvrdzujúci e-mail)  je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

- Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miesto dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Odoslaním objednávky kupujúci zároveň uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu v súlade s OP.Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť tovar odovzdať a kupujúcemu vzniká povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknuté náklady na poštovné.

Storno objednávky:

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) . Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci  spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou( e-mail). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch , kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť   (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný , neodpovedá na e-maily atď) alebo sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo ak výrobca uvedie na trh  novú verzie produktov, poprípade aj keď sa výrazným spôsobom zmení nákupná cena tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet v lehote piatich kalendárnych dní.

Dodacie lehoty:

Dodávky objednaného tovaru budú podľa možností predávajúcim  realizované  v čo najkratšom  termíne.

Tovar môže byť doručený viacerými spôsobmi a to:

- slovenskou poštou

- kuriérskou službou DPD

- ambulantným rozvozom- len v rámci okresu Trenčín a okresu Bánovce nad Bebravou

Priemerná doba odoslania tovaru kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1-4dni od objednávky. Pri odoslaní tovaru Slovenskou poštou je dodacia lehota 1-3 pracovné dni, ak je objednávka odoslaná do 12:00hod. Pri tovare, ktorý nie je na sklade predávajúci vopred upozorní kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, poprípade pozmeniť.

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme je predávajúci oprávnený uplatniť si voči nemu  všetky náklady , ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Cena, Platobné podmienky a prepravné:

Ceny na našom internetovom obchode sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH. Nie sme platcovia DPH.

Cena dopravy a platobné podmienky:

Kupujúci môže objednaný tovar zaplatiť :

V hotovosti : - dobierka (Slovenská pošta)

- u kuriéra DPD

- prevodom VÚB banka – IBAN SK9402000000003751166056

Slovenská pošta:

Dobierka ( za tovar zaplatíte pri jeho doručení) - Balík na poštu do 5 kg - 3,50eur, balík nad 5 kg  - 4,20eur.

Dobierka ( za tovar zaplatíte pri jeho doručení) – Poštový kuriér – balík do 5 kg – 3,70eur, balík nad 5 kg – 4,90eur

Kuriér  DPD – dobierka - balík do 5 kg – 4,50eur, balík nad 5 kg – 4,90eur

Kuriér DPD – platba vopred na účet – balík do 5 kg – 3,30eur, balík nad 5kg – 3,90eur

Ambulantným rozvozom – okres Trenčín  (nad 30eur zdarma)

Ambulantným rozvozom  - okres Bánovce nad Bebravou (nad 25eur zdarma)

Preberanie tovaru:

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar  v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní  produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať  fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný  bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zásielkovou službou spísať "Zápis o škode  na zásielke." Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke  právo k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok  dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastnického práva z predávajúceho na kupujúceho , ktorý ma produkt v držbe , má spotrebiteľ povinnosť uschovať veci a je povinný  produkty  a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikované ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovanie splnenia záväzkov, najmä na uhradenie ceny za produkt alebo službu, a to bez ohľadu nato že vlastníctvo produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy:

- Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku v deň 1 kontaktovania predávajúcim so spotrebiteľom,  t.j. v deň kedy sa overuje u spotrebiteľa . Objednávku je možne stornovať výlučne písomnou formou. (e-mailom)

- Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené výlučne písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručený spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. V prípade neprebratia tovaru náklady na poštovné znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť nijako poškodený, používaný musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí atď.) ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie , že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

- Pri obrdržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

- V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak:

- produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať.

- zmenila sa cena dodávateľa produktu.

- vystavená cena produktu bola chybná.

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť ( nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupný, neodpovedá na e-maily)

 

 

Alternatívne riešenie sporov
  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@najtortička.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
NjZkZGFjNT