Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


 

Nakupovanie na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické a fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

Objednávka:

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

- Predávajúci:

Michaela Ďurišová

Brezolupy 163

Bánovce nad Bebravou 957 01

IČO 50567730

DIČ 1076225821

Nie sme platiteľom DPH.

Kontakt:0907071492

Email: info@najtorticka.sk

- Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá odoslala objednávku prostredníctvom nášho portálu www.najtortička.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade zo zákonom č. 180/200Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

- Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaná systémom obchodu. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe ( s výnimkou osoby prepravujúcej tovar)Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom správneho účtovania a zaslania tovaru.

- Po správnom vyplnení údajov bude vaša objednávka odoslaná priamo do nášho systému. Po obdržaní  Vašej objednávky Vám zašleme na e-mail ihneď info o  prijatí objednávky a jej spracovaní a ďalej info o odoslaní objednávky.

Od termínu prijatia objednávky (potvrdzujúci e-mail)  je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

- Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miesto dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Odoslaním objednávky kupujúci zároveň uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu v súlade s OP.Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť tovar odovzdať a kupujúcemu vzniká povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknuté náklady na poštovné.

Storno objednávky:

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) . Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci  spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou( e-mail). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch , kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť   (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný , neodpovedá na e-maily atď) alebo sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo ak výrobca uvedie na trh  novú verzie produktov, poprípade aj keď sa výrazným spôsobom zmení nákupná cena tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet v lehote piatich kalendárnych dní.

Dodacie lehoty:

Dodávky objednaného tovaru budú podľa možností predávajúcim  realizované  v čo najkratšom  termíne.

Tovar môže byť doručený viacerými spôsobmi a to:

- slovenskou poštou

- kuriérskou službou DPD

- ambulantným rozvozom- len v rámci okresu Trenčín a okresu Bánovce nad Bebravou

Priemerná doba odoslania tovaru kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1-4dni od objednávky. Pri odoslaní tovaru Slovenskou poštou je dodacia lehota 1-3 pracovné dni, ak je objednávka odoslaná do 12:00hod. Pri tovare, ktorý nie je na sklade predávajúci vopred upozorní kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, poprípade pozmeniť.

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme je predávajúci oprávnený uplatniť si voči nemu  všetky náklady , ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Cena, Platobné podmienky a prepravné:

Ceny na našom internetovom obchode sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH. Nie sme platcovia DPH.

Cena dopravy a platobné podmienky:

Kupujúci môže objednaný tovar zaplatiť :

V hotovosti : - dobierka (Slovenská pošta)

- u kuriéra DPD

- prevodom VÚB banka – IBAN SK9402000000003751166056

Slovenská pošta:

Dobierka ( za tovar zaplatíte pri jeho doručení) - Balík na poštu do 5 kg - 3,50eur, balík nad 5 kg  - 4,20eur.

Dobierka ( za tovar zaplatíte pri jeho doručení) – Poštový kuriér – balík do 5 kg – 3,70eur, balík nad 5 kg – 4,90eur

Kuriér  DPD – dobierka - balík do 5 kg – 4,50eur, balík nad 5 kg – 4,90eur

Kuriér DPD – platba vopred na účet – balík do 5 kg – 3,30eur, balík nad 5kg – 3,90eur

Ambulantným rozvozom – okres Trenčín  (nad 30eur zdarma)

Ambulantným rozvozom  - okres Bánovce nad Bebravou (nad 25eur zdarma)

Preberanie tovaru:

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar  v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní  produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať  fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný  bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zásielkovou službou spísať "Zápis o škode  na zásielke." Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke  právo k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok  dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastnického práva z predávajúceho na kupujúceho , ktorý ma produkt v držbe , má spotrebiteľ povinnosť uschovať veci a je povinný  produkty  a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikované ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovanie splnenia záväzkov, najmä na uhradenie ceny za produkt alebo službu, a to bez ohľadu nato že vlastníctvo produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy:

- Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku v deň 1 kontaktovania predávajúcim so spotrebiteľom,  t.j. v deň kedy sa overuje u spotrebiteľa . Objednávku je možne stornovať výlučne písomnou formou. (e-mailom)

- Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené výlučne písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručený spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. V prípade neprebratia tovaru náklady na poštovné znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť nijako poškodený, používaný musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí atď.) ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie , že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

- Pri obrdržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

- V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak:

- produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať.

- zmenila sa cena dodávateľa produktu.

- vystavená cena produktu bola chybná.

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť ( nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupný, neodpovedá na e-maily)

 

 

M2E0YzljN