Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


 

Nakupovanie na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické a fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

Objednávka:

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

- Predávajúci:

Michaela Ďurišová

Brezolupy 163

Bánovce nad Bebravou 957 01

IČO 50567730

DIČ 1076225821

Nie sme platiteľom DPH.

Kontakt:0907071492

Email: info@najtorticka.sk

- Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá odoslala objednávku prostredníctvom nášho portálu www.najtortička.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade zo zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

- Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaná systémom obchodu. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe ( s výnimkou osoby prepravujúcej tovar)Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom správneho účtovania a zaslania tovaru.

- Po správnom vyplnení údajov bude vaša objednávka odoslaná priamo do nášho systému. Po obdržaní  Vašej objednávky Vám zašleme na e-mail ihneď info o  prijatí objednávky a jej spracovaní a ďalej info o odoslaní objednávky.

Od termínu prijatia objednávky (potvrdzujúci e-mail)  je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

- Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miesto dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Odoslaním objednávky kupujúci zároveň uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu v súlade s OP.Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť tovar odovzdať a kupujúcemu vzniká povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknuté náklady na poštovné.

Storno objednávky:

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 14 dní od kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) . Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci  spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou( e-mail). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch , kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť   (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný , neodpovedá na e-maily atď) alebo sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo ak výrobca uvedie na trh  novú verzie produktov. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet v lehote piatich kalendárnych dní.

Dodacie lehoty:

Dodávky objednaného tovaru budú podľa možností predávajúcim  realizované  v čo najkratšom  termíne (najneskôr do 7 dní odo dňa prijtia objednávky). 

Tovar môže byť doručený viacerými spôsobmi a to:

- slovenskou poštou

- kuriérskou službou DPD

Priemerná doba odoslania tovaru kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1-4dni od objednávky. Pri odoslaní tovaru Slovenskou poštou je dodacia lehota 1-3 pracovné dni, ak je objednávka odoslaná do 12:00hod. Pri tovare, ktorý nie je na sklade predávajúci vopred upozorní kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, poprípade pozmeniť.

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme je predávajúci oprávnený uplatniť si voči nemu  všetky náklady , ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Cena, Platobné podmienky a prepravné:

Ceny na našom internetovom obchode sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH. Nie sme platcovia DPH.

Cena dopravy a platobné podmienky:

Kupujúci môže objednaný tovar zaplatiť :

V hotovosti : - dobierka (Slovenská pošta)

- u kuriéra DPD

- prevodom VÚB banka – IBAN SK9402000000003751166056

Slovenská pošta:

Balík na poštu - platba vopred na účet - balík do 5 kg - 3,50eur,  balík nad 5 kg  - 4,20eur.

Kuriér  DPD – dobierka - balík do 5 kg – 3,50eur, balík 5-10 kg – 4,20eur, balík 10-20kg - 5,60eur, balík nad 20kg - 6,90eur

Kuriér DPD – platba vopred na účet – balík do 5 kg – 3,30eur, balík 5-10 kg – 4,00eur, balík 10-20kg - 5,40eur,balík nad 20kg - 6,70eur

 

Preberanie tovaru:

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar  v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní  produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať  fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný  bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zásielkovou službou spísať "Zápis o škode  na zásielke." Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke  právo k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok  dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastnického práva z predávajúceho na kupujúceho , ktorý ma produkt v držbe , má spotrebiteľ povinnosť uschovať veci a je povinný  produkty  a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikované ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovanie splnenia záväzkov, najmä na uhradenie ceny za produkt alebo službu, a to bez ohľadu nato že vlastníctvo produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy:

- Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku do 14 dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §7 zákona č.zákon č. 102/2014 Z. z. Objednávku je možne stornovať výlučne písomnou formou. (e-mailom)

- Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené výlučne písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť, alebo ho priniesť do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. V prípade neprebratia tovaru náklady na poštovné znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť nijako poškodený, používaný musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí atď.) ktoré obdržal pri jeho kúpe. 

- Pri obrdržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za produkt alebo službu späť rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

 https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak:

- produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať.

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť ( nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupný, neodpovedá na e-maily)

- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov

 

Záruka, reklamácie

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad, prípadne záručný list (ak je súčasťou tovaru).
2. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.creative-sk.sk
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
5. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

 

Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.
Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.
Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

Zrušenie registrácie:
kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu . Registrácia bude deaktivovaná a kupujúci bude informovaný e-mailom.

Aktualizáciu osobných údajov:
môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

2. Využívaním internetového obchodu www.tortickovo.com kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení  § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

 

 

Alternatívne riešenie sporov
  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@najtortička.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
MjNjYWI1Mm